Kanakadhara Stotram in Telugu | కనకధారా స్తోత్రం తెలుగులో

Kanakadhara Stotram in Telugu:

వందే వందారు మందారం ఇందిరానంద కందలమ్ |
అమందానందసందోహం బంధురం సంధురాననం ||


అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ – భ ంగంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ |
అంగీక తాఖిలవిభూతిరపంగలీలా – మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళ్దేవతాయేః || ౧ ||


ముగా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః – ప్రే మతర పప్ే ణిహితాని గతాగతాని |
మాలా ద శోరమధుకరీవ మహోతపలేయ- సా మే శ్రరయం దిశ్తు సాగరసంభవాయేః || ౨ ||


విశ్విమరందే ప్దవిభే మదానదక్షం – ఆనందహేతురధికం మురవిదిిషోzపి |
ఈషనిిషీదతు మయి క్షణమీక్షణారథ ం – ఇందీవరోదరసహోదరమందిరాయేః || ౩ ||


ఆమీలితాక్షమధిగమయ ముదా ముకుందమానందకందమనిమేషమనంగతంతర మ్ |
ఆకేకరసథ తకనీనికప్క్షమనేతర ం – భూత్య య భవేనమమ భుజంగశ్యంగనాయేః || ౪ ||


బాహింతర మధుజితేః శ్రరతకౌస్తుభేయ- హారావళీవ హర్వనీలమయీవిభాతి |
కామప్ే దా భగవతోzపి కటాక్షమాలా – కళాయణమావహతు మే కమలాలయయేః || ౫ ||


కాలాంబుదాళిలలితోరస కయ టభారేః – ధారాధర స్తురతియతటిదంగనేవ |
మాతుససమసు జగతాం మహనీయమూర్వత ేః – భదాే ణి మే దిశ్తు భారగ వనందనాయేః || ౬ ||


పే ప్ు ం ప్దం ప్ే థమతేః ఖలు యతపరభావాత్ – మాంగళ్యభాజి మధుమాథిని మనమథేన |
మయయప్తేతు దిహ మంథరమీక్షణారా ం – మందాలసం చ మకరాలయకనయకాయేః || ౭ ||


దదాయదద యనుప్వనో దే విణాంబుధారామసమన్న కంచన విహంగశ్రశౌ విషణ్ణే |
దుషకరమఘరమమప్నీయ చిరాయ దూరం – నారాయణప్ే ణయినీనయనాంబువాహేః || ౮ ||


ఇష్టా విశ్రషా మతయోzపి యయదయరద ర – ద ష్టా య తిర విషా ప్ప్దం స్తలభం లభంతే |
ద ష్ా ేః ప్ే హ షా కమలోదరదీపిు ర్వష్టా ం – పుష్ా ం క షీషా మమ పుషకరవిషా రాయేః || ౯|

గీరద వతేతి గరుడధిజస్తందరీతి – శ్వకంభరీతి శ్శ్రశేఖరవలల భేతి |
స ష్ా సథ తిప్ే ళ్యకేలిషు సంసథ తాయయ – తస్య య నమసు రభువనయ కగురోసు రుణ్య య || ౧౦ ||


శ్రరత్యయ నమోzస్తు శ్రభకరమఫలప్ే సూత్య య – రత్య య నమోzస్తు రమణీయగుణారేవాయయ |
శ్కయ య నమోzస్తు శ్తప్తర నికేతనాయయ – పుష్ట్య య నమోzస్తు పురుషోతు మవలలభాయయ || ౧౧ ||


నమోzస్తు నాళీకనిభాననాయయ – నమోzస్తు దుగ్ధా దధిజనమభూమ్య య |
నమోzస్తు సోమామ తసోదరాయయ – నమోzస్తు నారాయణవలల భాయయ || ౧౨ ||


నమోzస్తు హేమాంబుజపీఠికాయయ – నమోzస్తు భూమండలనాయికాయయ |
నమోzస్తు దేవాదిదయప్రాయయ – నమోzస్తు శ్వరాా యుధవలల భాయయ || ౧౩ ||


నమోzస్తు దేవ్య య భ గునందనాయయ – నమోzస్తు విషోే రురససథ తాయయ |
నమోzస్తు లక్ష్మ్మయ కమలాలయయయ – నమోzస్తు దామోదరవలల భాయయ || ౧౪ ||


నమోzస్తు కాంత్య య కమలేక్షణాయయ – నమోzస్తు భూత్య య భువనప్ే సూత్య య |
నమోzస్తు దేవాదిభిరర్వితాయయ – నమోzస్తు నందాతమజవలల భాయయ || ౧౫ ||


సంప్తకరాణి సకలేందిే యనందనాని – సామాా జయదానవిభవాని సరోరుహాకి|
తిదిందనాని దుర్వతాహరణోదయతాని – మామేవ మాతరనిశ్ం కలయంతు మానేయ || ౧౬ ||


యతకటాక్షసముపసనావిధిేః – సేవకసయ సకలారథ సంప్దేః |
సంతనోతి వచనాంగమానస్య ేః – తాిం మురార్వహ దయేశ్ిరీం భజే || ౧౭ ||


సరసజనయనే సరోజహసేు- ధవళ్తమాంశ్రకగంధమాలయశోభే |
భగవతి హర్వవలల భే మనోజేే- తిర భువనభూతికర్వ ప్ే సీద మహయమ్ || ౧౮ ||


దిగఘ సు భిేః కనకకుంభముఖావస షా- సిరాిహినీ విమలచారుజలపులతాంగీమ్ |
పే తరిమామ జగతాం జననీమశేష – లోకాధినాథగ హిణీమమ తాబ్ధా పుతీర మ్ || ౧౯ ||


కమలే కమలాక్షవలల భే తిం – కరుణాపూరతరంగిత్య రపంగయ ేః |
అవలోకయ మామకంచనానాం – ప్ే థమం పతర మక తిర మం దయయేః || ౨౦ ||

దేవి ప్ే సీద జగదీశ్ిర్వ లోకమాతేః – కళాయణదాతిరకమలేక్షణజీవనాథే |
దార్వదే యభీతిహ దయం శ్రణాగతం మామ్ – ఆలోకయ ప్ే తిదినం సదయయ రపంగయ ేః || ౨౧ ||


స్తు వంతి యే స్తు తిభిరమీభిరనిహం – తర యీమయీం తిర భువనమాతరం రమామ్ |
గుణాధికా గురుతరభాగయభాజినో – భవంతి తే భువి బుధభావితాశ్యేః || ౨౨ ||

Kanakadhara Stotram in Telugu Video

You can download Kanakadhara Stotram in Telugu

Also Read: ammavodi

Scroll to Top